preskoči na sadržaj
vijesti

EKO ŠKOLA!

 

OŠ DUGAVE

Školski prilaz 7

10020 Zagreb

Tel. 01/6671-733

Fax: 01/6670-174

e-mail: ured@os-prva-dugave-zg.skole.hr

 

 

 

 

 

PLAN I PROGRAM RADA EKO-ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018.

 

 

Plan i program rada eko-škole:

 

1.) zdrav život

a)zdrava prehrana
b) problemi vezani za zdravlje
c)preventivni programi

2.) opremanje i uređenje okoliša i interijera škole

3.) selektivno odlaganje otpada

4.) upotreba sekundarnih sirovina u učeničkom stvaralaštvu
5.) organizacija Projektnog dana
6.) uređenje panoa vezanih uz obilježavanje značajnih eko-datuma
7.) rad prema nastavnom planu i programu
8.) BOŽIĆNI SAJAM I HUMANITARNE AKCIJE
9.) sudjelovanje na Energetskom tjednu u 6. mjesecu 2018.

    

 

1.) zdrav život

              a) zdrava prehrana

Zadaci:              

 • edukacija o zdravoj prehrani na nivou škole i obitelji
 • higijenske navike pri prehrani (učenici od 1. do 8. razreda)
 • sudjelovanju na Danu milijeka na Bundeku – učenici prvih razreda i nekoliko učenika iz 5.b razreda u pratnji učiteljica
 • provođenje ankete o prehrambenim navikama učenika
 • razvijanje svijesti o pripremanju obroka sa zdravom hranom, uz što manji unos ugljikohidrata
 • piramida zdrave prehrane
 • organiziranje sportskih natjecanja među učenicima pojedinih razreda
 • provođenje edukacije povodom Evropskog tjedna mobilnosti, te izložba najuspjelijih učeničkih radova na temu prijevoza biciklom
 • sudjelovanje na Danu zahvalnosti za plodove zemlje i danima kruha u u organizaciji udruge Lijepa naša
 • organiziranje proslave svečanosti Dana kruha u našoj školi u 10. mjesecu (u terminu po dogovoru)
 • EPODE projekt (Program prevencije pretilosti školske djece)– suradnja s Hrvatskim liječničkim zborom (učenici drugog razreda i roditelji)

Nosioci:     

 • svi učitelji, predmetni nastavnici, ostali djelatnici škole, roditelji
 • za edukacijski dio zaduženi su razrednici i učitelji, kao i za provedbu ankete
 • pedagoška služba i ravnatelj škole

Realizacija: permanentno

 

b) problemi vezani uz zdravlje

 

Zadaci:

 • edukacija o štetnom utjecaju raznih sredstava ovisnosti na ljudsko zdravlje (alkohol, droge, nikotin)  - edukacija o prevenciji spolnih bolesti – predavanje dr. Tatjana Gadže Okić (namijenjeno za učenike 8. razreda)
 • predavanje za roditelje učenika od strane djelatnika PU o prevenciji droge u lokalnoj zajednici             
 • edukacija o povezanosti životnih navika sa zdravljem – važnost bavljenja sportom ili bilo kojim oblikom rekreacije
 • higijena tijela ulaskom u pubertet- edukacija
 • školska športska natjecanja
 • higijena tjelesnog vježbanja
 • štetnost buke
 • opasnosti vezane uz Internet – tko su ti nevidljivi prijatelji?
 • koliko imaju godina?
 • edukacija o pružanju prve i neodgodive pomoći

 

                        c) preventivni programi

 

 • MAH 1 i MAH 2 (MAH1 - senzibilizacija djece na kontakt s policijom; MAH 2 - prevencija zlouporabe droga -povećanje informiranosti i znanja roditelja u vezi sa zloupotrebom narkotika te rizicima za razvoj ovisnosti i bolesti)

 

 • CAP

Osnovni CAP provode dva tima CAP-ovih pomagača koji su educirani od strane Udruge „Korak po korak“, te su potpisali Izjavu o suradnji na provedbi CAP programa. Tim 1.: Maristella Hodak Oslić Dorotea Lovjer Sanja Horvat Sinovčić Tim 2.: Natalija Džolić Vedrana Matijević Ana Ljubić.

Osnovni CAP je namijenjen djeci rane školske dobi, učenicima od 1. do 4. razreda. Ove školske godine Osnovni CAP će se provoditi s učenicima trećih razreda (3.a, 3.b, 3.c). CILJEVI: Učenici će: Definirati osobno pravo na sigurnost Identificirati potencijalno osobne situacije Postati svjesni djelotvornih strategija sprečavanja i mreže podrške koja im je na raspolaganju

NAMJENA: CAP program je program primarne prevencije zlostavljanja djece.

VREMENIK : Tijekom prvog polugodišta, studeni 2016.g.

 

 • Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom (akcijski plan provedbe kampanje)
 • Rad s darovitim učenicima
 • Obilježavanje CAP dana - Tematska jedinica o sigurnosti u zajednici
 • Program za promoviranje nenasilnih oblika ponašanja, razvijanje tolerancije i prava djece
 • Cap teen Prevencija zlostavljanja adolescenata

 

Nosioci: svi učenici i učitelji škole, stručna pedagoška služba, ravnatelj škole, dr. Vlajčević, djelatnici PU

Vrijeme realizacije: permanentno

 

2.) Oplemenjivanje i uređenje okoliša škole

 

Nosioci: Jasminka Šipušić, Mirela Janjić, Nataša J, Vesna Blagec, svi predmetni učitelji

„Zrinjevac“ - naš kum, učiteljica Kristina Pejković (Mladi ekolozi), učiteljica Tamara Božičević (dodatna nastava engleskog jezika u sklopu koje su planirane eko-teme)

 

Zadaci:

a)svaki razred će brinuti za kutije sa starim papirom (nalaze se u matičnim učionicama koje dobivamo od PAN-a već nekoliko godina                 

 b) brinuti o lončanicama u krugu škole

 c) brinuti o zasađenim trajnicama oko škole, te predlagati sadnju novih biljaka i stabala ( u suradnji sa našim kumom Zrinjevcem)

 d) upozoravati na kalendar peludi (alergije!)

 

Vrijeme: permanentno

 

 

3.) Selektivno odlaganje otpada

 

Zadaci:

 • brinuti o stanju spremnika za odlaganje papira, PET-ambalaže, stakla, starih baterija, bio-otpada
 • razvijanje ekološke svijesti , te važnost odvojenog sakupljana otpada da bi mogli reciklirati, odnosno ponovno iskorištavati stare sirovine,a ne trošiti nove

 

Nosioci: svi učitelji škole i ravnatelj

Vrijeme realizacije: permanentno, ali s naglaskom na Dan škole i Eko dan

 

 

4.) Upotreba sekundarnih sirovina u učeničkom stvaralaštvu

 

Zadaci:

 • izrada čestitki i ukrasnih predmeta od sekundarnih sirovina
 • izrada ukrasa za bor, mirisnih svjetiljki i sl. od prirodnih materijala

 

Nositelji:

 • svi učenici i učitelji raazredne i predmetne nastave
 • učiteljica likovne kulture Mirjana Marović (voditeljica likovne grupe)

 

Vrijeme realizacije: permanentno

 

5.) Organizacija Projektnog dana

 

Zadaci:

   Projektni dan biti će organiziran na tipu radioničke nastave, koje će voditi predmetni nastavnici i učitelj. Složenost zadataka biti će prilagođena uzrastu učenika, a namjera je da učenici shvate važnost od strane razrednog ili  predmetnog učitelja odabrane ekološke problematike.

   Učitelji će odabrati temu za koju smatraju da mogu ovisno o svojim sklonostima i tipu svog nastavnog predmeta najbolje obradit u obliku radionice. Plan izvođenja radionice dužni su nekoliko dana ranije predočiti ravnatelju ili pedagogu škole na uvid radi dogovora o kupnji potrebnog materijala za realizaciju radionice.

   Moguće je uz prehodan dogovor sa ravnateljem organizirati posjet muzeju ili terensku nastavu sa određenom grupom učenika, uz prethodnu izradu plana s navedenim ciljevima i zadacima.

 

Nosioci: svi učitelji i ravnatelj škole, stručna pedagoška služba, svi učenici

 

Vrijeme realizacije: travanj 2018.

 

6.) Uređenje panoa vezanih uz obilježavanje značajnih eko-datuma

 

Zadaci:

 •  uz trajne eko-panoe, u holu škole postavljeni su i eko-panoi sa sadržajima vezanim uz obilježavanje značajnih eko-datuma
 •       između tih panoa nalazit će se sadržaji vezani uz zdrav život

a)izlagati će se najbolji radovi učenika na temu ekologije
b)poticanje ekološke svijesti u učenika, te nastojati da se čim veći broj učenika uključi aktivno u eko program

 

Nosioci: Kristina Pejković, prof. biologije, Tamara Božičević, prof. engleskog jezika, te  učenici nižih i viših razreda

 

Vrijeme: permanentno

 

7.) Rad prema nastavnom planu i programu

Plan i program rada eko-škole usvojen je na sastanku Eko-odbora, dana 16. rujna 2016. godine.

 

   8.) Božićni sajam u sklopu kojega će se održati humanitarna akcija

Sajam će biti održan u prosincu, 2016. godine, a sakupljena sredstva u sklopu humanitarne akcije biti će utrošena za potrebna pomagala.

Zadaci:

 • izrada čestitki i ukrasnih predmeta od sekundarnih sirovina
 • izrada ukrasa za bor, mirisnih svjetiljki i sl. od prirodnih materijala

 

Nosioci:     

 • svi učitelji, predmetni nastavnici, stručna pedagoška služba, ravnatelj, ostali djelatnici škole, roditelji

 

9.) Već tradicionalno sudjelujemo na Energetskom tjednu, gdje našu školu i rad naših učitelja i učenika predstavljamo na Trgu bana Josipa Jelačića.

 

Nosioci: Kristina Pejković, prof. biologije, Tamara Božičević, prof. engleskog jezika, te  učenici nižih i viših razreda

 

Vrijeme realizacije: permanentno, s naglaskom na šesti mjesec 2018.

 

Nosioci: svi učitelji škole i ravnatelj

 

Školske koordinatorice eko programa: Kristina Pejković, prof. biol. i Tamara Božičević, prof. engl.

 

Ravnatelj škole: Tomislav Cvitanović

 

 

 

ČLANOVI EKO-ODBORA ZA ŠK. GOD. 2016./2017. GODINU:

Tomislav Cvitanović, ravnatelj
Željko Brdal, prof. pov., voditelj Šahovske škole Dugave
Maristella Hodak-Oslić, pedagoginja
Kristina Vidović, prof. vjer.
Tamara Božičević, prof. engl. (eko-koordinatorica)
Kristina Pejković, prof. biol. (eko-koordinatorica)
Lada Franić-Glamuzina, predstavnica roditelja
Predrag Poznić, predstavnik roditelja
Dorotea Lovjer, učiteljica razredne nastave
Ela Tečić, knjižničarka
Jasminka Šipušić, učiteljica razredne nastave
Marko Gašparić, 5a
Petra Bučarić, 5a
Marija Hajnić, 5b
Leon Nedić, 5b
Hana Manojlović, 8b
Grgur Premec, 8b
Ana Poznić, 8b
Nika Brleković, 5b

Lena Ružić, 3a

Korina Tadić, 3a
Luka Vidović, 7b
Nika Havrle, 8c
Marko Lončarić, 7b

 


 

 

 

S KOJIM CILJEM SE PROVODI PROGRAM?
Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i osoblja škole . Zadaća Ekoškole je odgojiti današnje naraštaje osjetljivima na pitanja okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u ovom stoljeću. Program je zamišljen u svrhu provedbe smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini citavih škola. Program Ekoškola jasno odreduje i usmjerava nacin na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog školskog programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže ucenicima shvatiti važnost zaštite okoliša u svijesti svakog pojedinca.

Eko datumi

07.09. Dan hrvatskih voda
16.09. Međunarodni dan zaštite ozona
23.09. Dan europske baštine
26.09. Svjetski dan čistih planina
01.10. Svjetski dan ljudskih naselja
04.10. Međunarodni dan zaštite životinja
10.10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje
15.10. Međunarodni dan pješačenja
20.10. Dan jabuka
17.11. Svjetski dan nepušača
01.12. Dan borbe protiv AIDS-a
29.12. Međunarodni dan biološke raznolikosti
02.02. Međunarodni dan zaštite močvara
07.02. Međunarodni dan života
11.02. Svjetski dan bolesnika
01.03. Hrvatski dan nepušenja
13.03. Dan bez cigareta
14.03. Dan pokreta prijatelja prirode Lijepa naša
21.03. Svjetski dan šuma
22.03. Svjetski dan voda
23.3. Svjetski meteorološki dan
07.04. Svjetski dan zdravlja
22.04. Dan planete Zemlje
01.05. Međunarodni praznik rada
03.05. Dan Sunca
22.05. Međunarodni dan biološke raznolikosti
31.05. Svjetski dan športa/ Svjetski dan nepušenja
05.06. Svjetski dan zaštite okoliša
08.06. Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj/ Svjetski dan oceana
26.06. Dan međunarodne borbe protiv droge

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 14. 4. 2015. 12:15

Eko dan 2018. Vijest ima dokument u privitku

EKO-PROJEKTNI DAN 2017./2018.

23. travnja, 2018. godine

 

Tema:

Kretanje,

zdrav život i boravak u prirodi

 

 

Tema ovogodišnjeg eko-projektnog dana bila je Kretanje, zdrav život i boravak u prirodi, tako da se taj dan cijela predmetna nastava te jedan dio razredne nastave preselio na Bundek. Paralelke su odradile unaprijed dogovorene aktivnosti. Ideja je bila da objedinimo kretanje, sport i učenje, s obzirom na predmete koji su taj dan bili po rasporedu. Predmetni učitelji pripremili su zadatke, a razrednice su organizirale sportske aktivnosti.

Unaprijed smo obavijestili sve razrednike i učenike da se razredni odjeli, ako to žele, mogu prijaviti za brojanje koraka. S obzirom na to da svi imaju pametne telefone s mjeračem broja koraka, dogovorili smo da nakon povratka pred školu svaki učenik svom razredniku ili razrednici kaže broj koraka koje je u okviru projektnog dana napravio/napravila. Razrednici će zbrojiti korake za svoj razred i poslati rezultat eko-koordinatoricama, a zajednički rezultat objaviti ćemo na web-stranici škole. Na ovu ideju došli smo zahvaljujući profesoru povijesti, Željku Brdalu i njegovom projektu Korak po korak koji se već nekoliko godina uspješno provodi u školi, a u kojem sudjeluje veliki broj učitelja. Učenici puno vremena provode sjedeći u školi, za kompjutorom, ispred televizora, te ih je zato stalno potrebno poticati na kretanje i sportske aktivnosti, na aktivnosti na svježem zraku, a s ciljem unaprjeđenja i očuvanja zdravlja.  

Dan je bio sunčan, svi odlično raspoloženi, zadaci uspješno odrađeni, puno učenika ponijelo je i lopte, vježbali su na penjalicama postavljenima na Bundeku, hodali krugove oko Bundeka, igrali nogomet...

Učenici šestih razreda imali su i zadatke iz matematike i uočavanja detalja na spomenicima na Bundeku koje im je pripremila profesorica matematike, Đurđica Šorgić. Na karti Bundeka, profesorica Šorgić označila im je mjesta na kojima su postavljeni spomenici, a učenici su, podijeljeni u grupe, na tim točkama morali odraditi zadatke. Nakon povratka na polaznu točku, dobili su i kviz iz engleske kulture koji su uspješno riješili.

 

Eko-koordinatorice:

Tamara Božičević, prof. engl. i Kristina Pejković, prof. biol.

 

Eko- tjedan u 2.c razredu

 
Od 16.do 23. travnja u 2.c razredu provodili smo niz aktivnosti posvećenih Danu planete Zemlje.
U razredu smo proveli pedagošku radionicu pod nazivom Kako bih zaštitio okoliš, u kojoj smo u grupama promišljali kako bismo zaštitili okoliš te što bismo u vezi njega poručili roditeljima, vlasnicima tvornica i ljudima koji donose zakone. 
Zatim smo u kombiniranoj tehnici dizajnirali plakat na temu Dana planeta Zemlje, kojim smo vizualno i korištenjem novinskog papira željeli poručiti potrebu očuvanja okoliša. 
Na kraju tjedna prikupili smo materijal o ugroženim biljkama i životinjama u Hrvatskoj te izradili plakat, a u ponedjeljak ćemo se upoznati sa zanimljivim podacima o nestanku i smanjenju biljnih i životinjskih vrsta na planeti Zemlji.
23.travnja na projektni dan krenut ćemo u zajedničku šetnju s 2.b, 1.b i 1.c razredom kroz naselje Dugave i time obilježiti taj dan kao dan kretanja.
 
učiteljica Natalija Mihelin i 2.c
 
 
 

EKO PROJEKTNI DAN U POSEBNIM RAZREDNIM ODJELIMA

Posebni razredni odjeli 1 i 2, 23.travnja 2018. obilježili su Dan planeta Zemlje. Tema projektnog dana je kretanje, utjecaj na zdravlje i okoliš.

Učenicima smo organizirali poligon u sportskoj dvorani gdje su se izmjenjivali na nizu sportskih aktivnosti i na taj način radili na poboljšanju i razvoju grube motorike.

 

Tjelesna aktivnost za dijete školske dobi jedan je od važnih poticaja njegova rasta i razvoja, stoga je veoma važno djeci osigurati dovoljno kretanja, izabrane tjelesne vježbe i vježbanje po mjeri. Poticanje djece na kretanje ima višestruki utjecaj. Ono razvija njegova fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obilježja.

Djeca imaju u sebi potrebu za kretanjem koju ne treba sputavati i ograničavati. Prema WHO (Global Recommendations on PhysicalActivity for Health) djeca trebaju akumulirati najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti dnevno. Poželjno je da se dijete dnevno kreće barem sat vremena.

I zato, obucite tenisice i krečite se...

Sanja Horvat Sinovčić, dipl. defektologinja

 

 • Prvi razredi su se odazvali pozivu vrtićanaca i prisustvovali  povorci za očuvanje naše planete

 

 

 • 2. razredi su uživali sportskim igrama 
 
 
 • Treći   razredi su  posjetili  Zagrebačke otpadne vode
 
 
 Laura Mach je osvojila prvo mjesto za individualni likovni rad na temu zaštita prirode i voda u konkurenciji  11 zagrebačkih škola
 

3.b dobio nagradu za najbolji grupni rad na temu pročišćavanja vode

 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 23. 4. 2018. 10:43

Dan planeta zemlje 2017.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 3. 5. 2017. 13:40

OBILJEŽAVAMO DAN KRAVATE!

Održan je Kviz o kravati!

1. Kojeg dana u godini se slavi Dan kravate?

2. Koja akademija je proglasila taj dan?

3. Koje godine je u Puli opasana Arena crvenom kravatom?

4, Što simbolizira crvena boja kravate?

5. Kakvo značenje za Hrvatsku ima Dan kravate?

6. Što je Kravat pukovnija?

7. Tko je osmislio taj turistički projekt?

8. U kojem se razdoblju održava smjena straže Kravat pukovnije?

9.  Po čemu je bila poznata Kravat pukovnija u 17. st?

10.Koliko ljudi čini postrojbu Kravat pukovnije?

11. Kakvu odoru nose pripadnici te Pukovnije?

12. Na kojoj lokaciji u Zagrebu se održava smjena straže?

13. U koje vrijeme u danu se održava?

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 18. 10. 2016. 15:51

Eko-terenska nastava u Arheološki park "ANDAUTONIJA" u Ščitarjevu za učenike petog razreda (šk. god. 2016./2017.) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 10. 10. 2016. 11:07

MEĐUNARODNI DAN PLANETA ZEMLJE-22.4.2015. OBILJEŽILI SMO RAZNIM AKTIVNOSTIMA! VIŠE O TOME POGLEDAJTE U PRILOGU! Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 24. 4. 2015. 18:58

Eko projektni dan 2015. Vijest ima dokument u privitku

Eko-projektni dan 2015.

Štednja!

Ove školske godine odlučili smo, kroz anketu o štednim navikama naših učenika i njihovih obitelji, provjeriti koliki stvarni učinak naš dugogodišnji ekološki rad ima na naše svakodnevne životne navike. Anketa bi trebala pomoći i osvještavanju načina i mogućnosti štednje i smanjenja zagađenja na koje smo možda i zaboravili ili nismo shvatili njihovu važnost. Učenici će u okviru svojih razrednih odjela analizirati dobivene rezultate te ih statistički i likovno prikazati, svatko u skladu sa svojim uzrastom, znanjima i sposobnostima. Nakon projektnog dana eko-koordinatorice će prikupiti rezultate svih razrednih odjela i objediniti ih u rezultate za cijelu našu školu te ih do kraja travnja objaviti na web-stranici naše škole. Rezultati bi nam trebali pomoći da vidimo koliko i koje navedene mjere štednje i očuvanja okoliša primjenjujemo u svakodnevnom životu, a što bi još mogli poboljšati. Ako još niste ispunili našu Anketu, ispunite je što prije, a najkasnije do Eko-projektnog dana, 22. travnja, 2015. godine.

Evo i malog podsjetnika na naša anketna pitanja:

 

Anketa o štednji i štednim navikama

 

1. Pazite li na potrošnju struje i vode?

a) Da

b) Ne

c) Pokušavam

 

2. Koliko vam dnevno radi računalo?

a) Više od 1 sat

b) Više od 2 ili 3 sata

c) Cijeli dan

 

3. Gasite li svijetlo kad izlazite iz prostorije?

a) Da

b) Ne

 

4. Jesu li televizori, video uređaji i sl. u potpunosti isključeni iz struje kada ih ne koristite ili su na 'standby'?

a) Isključeni su u potpunosti

b) Ugašeni su na 'standby'  

 

5. Isključite li televizor kad ne gledate program?

a) Da, uvijek

b) Ponekad televizor radi iako nitko ne gleda program

c) Televizor je uključen cijeli ili gotovo cijeli dan bez obzira pratimo li što je na programu

 

6. Kuhate li na:

a) Plin

b) Struju

 

7.  Koristite li perilicu za rublje

a) Kad je jeftinija struja

b) Ne pazim na to

 

 

8. Perete li posuđe:

a) Ručno

b) U perilici za suđe

 

 

9. Kod ručnog pranja posuđa, perete li:

a) S punim mlazom vode

b) Sa slabim  mlazom vode

 

 

10. Da li se češće kupate ili tuširate?

a) Najčešće ili uvijek se kupam

b) Dosta često se kupam, a tuširam samo ponekad

c) Dosta često se tuširam, a kupam se samo ponekad

d) Najčešće ili uvijek se tuširam

 

 

11. Zatvarate li slavinu prilikom nanošenja šampona?

a) Da

b) Ne

 

12. Pazite li da su slavine dobro zategnute kako iz njih ne bi kapala voda?

a) Da

b) Ne

 

 

13. Jesu li prozori zaštićeni od propuhivanja?

a) Da

b) Ne

 

14. Isključujete li/podesite na minimum grijanje kad odlazite iz kuće?

a) Da

b) Ne

 

15. Grijete li cijeli dan:

a) Sve prostorije u kući

b) Samo one u kojima boravite

 

16. Jesu li prozori i vrata uvijek zatvoreni kad je uključeno grijanje:

a) Nikada

b) Ponekad

c) Često

d) Uvijek

 

17. Koristite li proizvode koji oštećuju ozon i stvaraju ozonske rupe? (lakovi, sprejevi 
i sl.)
a) Uvijek ili jako često

c) Ponekad
b) Nikad


18. Odlažete li stari papir u spremnike za reciklažu?
a) Da
b) Ne

 


19. Sakupljate li plastične boce i limenke za otkup ili odlaganje u spremnike za reciklažu?
a) Da 
b) Ne

 

20. Odlažete li stakleni otpad u spremnike za reciklažu staklenog otpada?

a) Da

b) Ne


21. Koristite li reciklirane proizvode?
a) Uvijek ili često

b) Ponekad

c) Nikada ili jako rijetko

 

22. Koristite li papir koji je već s jedne strane ispisan za pisanje bilježaka na drugoj, neiskorištenoj, stranici?

a) Da

b) Ne

 

23. Koristite li plastične ili platnene vrećice za kupovinu?

a) Uvijek koristim plastične vrećice

b) Često koristim plastične vrećice, a platnene samo ponekad

c) Ponekad koristim plastične vrećice, a najčešće platnene

d) Nikada ne koristim plastične vrećice, uvijek koristim platnene.

e) Ne razumijem zašto je to važno.

 

24. Vozite li dijete u školu automobilom:

a) da

b) ne

c) ponekad
 

25. Rabite li dieselsko gorivo ili bezolovni benzin?

a) Dieselsko gorivo

b) Bezolovni benzin

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 10:12

KORAK PO KORAK!15. listopad 2016.

 

Što? Međunarodni dan pješačenja

Gdje?  1. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

Kad? 16.-20. listopad 2016.

Tko? Ana,  Danuška, Dragan, Ela, Ivana, Maja , Marin , Mario, Maristela, Natalija, Nataša, Rajka, Snježana, Vedrana, Vlasta, Željko

 Zašto? Zbog sebe i zbog ekipe.

 

MEĐUNARODNI DAN PJEŠAČENJA

 

Godine 1992. u Rio de Janeiru u Brazilu, nakon samita o očuvanju okoline, TAFISA je predložila da se jedan dan u listopadu proglasi Svjetskim danom pješačenja.

Cilj je bio izvesti toga dana što više ljudi u prirodu kako bi se pokazala pripadnost određenoj sredini i razvila svijest o potrebi ekološkog očuvanja te sredine, ali i svijest o potrebi kretanja (posebno pješačenja) kao najjednostavnijeg i najprirodnijeg oblika očuvanja i unapređenja psihofizičkog zdravlja čovjeka.

 

5 dana koračanja

 

   formiralo se 7 ekipa, a top tema su postali koraci
   najviše ekipno jednodnevno: ekipa 3. razreda, 53 261 koraka
   minimalno jednodnevno pojedinačno: Ela 1862 koraka
   maksimalno jednodnevno pojedinačno: Vedrana 28144 koraka
    ekipa pobjednik je 3. razred sa 200523 koraka
   napisalo se i pročitalo 11 831 e-poruka

Posebno Priznanje Ani koja je iako jedina u ekipi ostvarila odličan rezultat.

Ekipe su bile ili trojke ili dueti. Igrači-igračice iz ekipe mogli su hodati samostalno, zajedno ili s drugim ekipama. Koračalo se pet dana, a kapetan/kapetanice  su dnevni broj koraka javljali koordinatoru koračanja koji je iste ubacivao u tablicu.

Koraci su se brojali aplikacijom za brojanje koraka ili pedometrom (brojač koraka). Detaljnije na stranici http://os-prva-dugave-zg.skole.hr/sportske_vijesti.

 

 

SEDAM VELIČANSTVENIH:

1. razred, ekipa Ana Ljubić

2. razred, ekipa Maja Primorac, Vlasta Brdal, Nataša Ivanov

3. razred, ekipa: Vedrana Matijević, Natalija Džolić

JEZIK (hrv,eng,njem): Ekipa:Danuška Ružić, Rajka Kordić,

PRIRODA (mat,fiz,info,bio,kem), Ekipa: Ivana Mušterić, Dragan Ugrin

DRUŠTVO (pov,geo), Ekipa: Mario Damjanović, Marin Botteri, Željko Brdal

SLUŽBA (ravnatelj, pedagoška služba, tajništvo, računovodstvo, knjižnica, posebni razredni odjeli), Ekipa: Maristela Hodak Oslić, Snježana Dautović, Ela Tečić

 

EKIPNI POREDAK

 

1. mjesto 3. razred-200523

2. mjesto društvo-179552

3.mjesto 2.razred -92447

4. mjesto jezik-89353

5. mjesto služba-78044

6.mjesto priroda-80 651

7. mjesto 1. razred 76 351

 

Sveukupno 802 100 koraka

Prosječno pojedinačno:  50 131

Dnevni prosjek svih: 10 026

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 28. 10. 2016. 13:04

EKO PROJEKTNI DAN 22.4.2016.

 

DAN PLANETA ZEMLJE U I.OŠ DUGAVE

EKO DAN U 2.C


Uoči eko-dana u 2.c razredu radili smo eko-životinje. Materijal je bio potpuno prirodan. Služili smo se tuljcima od papirnatih rola i časopisima. Eko-životinje smo objesili na konac i od njih načinili mobile.
Radili smo bubamare, sove, leptire i bogomoljke. Djeca su uživala u radu, jer su po istom predlošku izrađivala kolaž-životinje.
Likovno smo se poigrali, jer smo se ovog puta služili akromatskim bojama.

Djeca su naučila da možemo se likovno i kreativno izraziti koristeći materijal kojim čuvamo okoliš.

Likovna radionica u razredu nadovezala sa na posjet prirodoslovnom muzeju gdje smo mogli vidjeti i upoznati životinje koje smo likovno osmislili.

U likovnoj radionici i posjetu muzeju sudjelovale su učiteljice Vedrana i Natalija.

Eko-dan 22.travnja u potpunosti je uspio.

 

6. RAZREDI OBILJEŽILI SU DAN PLANETA ZEMLJE NA BUNDEKU

 

Učenici šestih razreda 1.OŠ Dugave su 22. 04. 2016. ( petak ) sa svojim razrednicama: prof. Vidović, prof. Kučalo i prof.  Bekavac bili na Bundeku uoči dana planeta Zemlje. Krenuli su oko 12 sati pješke kako autima i autobusima ne bi zagađivali prirodu. Kada su došli na Bundek imali su 15 min. pauzu pa su zatim saslušali izlaganja c razreda. Svaki učenik iz c razreda je napravio izlaganje o nekoj životinji ili biljci sa Bundeka. Saznali su da je Bundek dobio ime po dječaku koji se utopio u jezeru te da je Bundek skroz drugačije izgledao nego kako izgleda danas, nije bio lijepo uređen te je bio sav obrastao korovom. Poslije toga su a i b razred skupljali biljke za herbarij i uživali u sladoledu i lijepom danu. Još su se malo poigrali i iztrčali na igralištu koje se nalazi tik uz Bundek. Na Bundeku su sve ukupno bili 3 sata.

Marko Lončarić 6b

 

7. RAZREDI SU OBILJEŽILI EKO DAN NA MEDVEDGRADU

Sedmi a, b, c I.OŠ Dugave danas, na Dan planeta Zemlje, u sklopu terenske nastave posjetili su Medvedgrad, Oltar domovine i Kraljičin zdenac. Bili su u pratnji svojih razrednica i prof. Njemačkoga jezika. Divno smo se proveli i ponovili znanje o prirodi i povijesti uz stručno vodstvo te odgledali promotivni film o ljepotama Medvednice, o zaštićenim životinjskim, biljnim vrstama, prirodnim fenomenima pa sve do legende o Barbari Celjskoj, Crnoj kraljici. Uživali smo, a ljepota prirode sve nas je ostavila bez daha. Tako blizu gradu, a tako puno zelenila.

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 22. 4. 2016. 17:22

Udruga Lijepa naša izdala je godišnjak Međunarodnih Eko-škola u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi i prilog o našoj školi

 

EKO AKTIVNOSTI U I. OSNOVNOJ ŠKOLI DUGAVE, ZAGREB

 

I.OŠ Dugave već cijeli niz godina uspješno planira i provodi eko-projekte, projekte iz područja obnovljivih izvora energije i održivog razvoja te projekte humanitarnog karaktera. Nakon puno godina upornog rada, sretni smo da smo ove školske godine za svoj rad dobili zlatni status međunarodne eko-škole, a što će nam biti poticaj za daljnji rad s učenicima na osvještavanju ekoloških problema današnjice i mogućnostima djelovanja u svrhu poboljšanja postojećeg stanja. Nemoguće je nabrojati sve aktivnosti i projekte I.OŠ Dugave, međunarodne eko-škole, zato ćemo izdvojiti samo tri projekta: Humanitarni božićni sajam, Eko projektni dan i Energetski tjedan, na koje smo naročito ponosni.

 

Božićni sajam

 

Naša škola već petu godinu za redom organizira Božićni sajam humanitarnog karaktera, a dosadašnji rezultati trebali bi nam biti poticaj da s ovim vrijednim i korisnim programom nastavimo i dalje. Sajam ima i značajnu eko-vrijednost jer je većina ponuđenog na sajmu izrađeno od ambalaže, novinskog papira i reciklažnog materijala. Za prodaju na Božićnom sajmu djeca donose i igračke, odjeću i ukrasne predmete koji su očuvani, a više im nisu potrebni. Sajam ima i veliku društvenu vrijednost jer senzibilizira učenike za humanitarno djelovanje i potrebu pomaganja potrebitima i bolesnima, a ima i funkciju povezivanja obitelji i škole, jer u izradi predmeta za sajam sudjeluje i velik dio roditelja.

U okviru ovog projekta, u proteklih pet godina prikupili smo sredstva za pomoć djeci u Africi u sklopu UNICEF-ovog programa Škole za Afriku, za teško oboljelu djecu u domu u Bistri, za Centar za rehabilitaciju u Sloboštini te za uređenje učionice za djecu koja u našoj školi pohađaju nastavu uz djelomičnu integraciju. Ove školske godine, 2014./2015., naročito nas je dirnula prezentacija Centra Silver koji je gostovao u našoj školi. Ubrzo se rodila ideja da ove godine sredstva prikupljena na Božićnom sajmu doniramo Centru za slijepe i slabovidne osobe Silver. Prikupljenim sredstvima kupili smo opremu za uređenje jedne prostorije za rehabilitaciju djece.

 

Zagrebački energetski tjedan

 

I.OŠ Dugave na Zagrebačkom energetskom tjednu već pet godina predstavlja radove učenika na temu obnovljivih izvora energije. Zagrebački energetski tjedan ima za cilj uključiti sve generacije u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena, a naša škola uključila se u taj proces projektima i radionicama održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije. 16. svibnja, 2015. godine predstavili smo radove učenika napravljene na radionicama koje imaju za cilj osvijestiti nužnost racionalnog korištenja energije, primjenu novih zelenih tehnologija i obnovljive izvore energije. Najviše pažnje privukla je Eko-čajanka, rad učenika četvrtog razreda, kojom na zabavan i poučan način možete provjeriti svoje znanje iz područja ekologije, obnovljivih izvora energije i problema očuvanja okoliša. Na Zagrebačkom energetskom tjednu predstavili smo i rezultate ankete o štednji te eko-cipelice i vjetrenjače.

 

Eko-projektni dan

Tema ovogodišnjeg eko-projektnog dana bila je Štednja i obnovljivi izvori energije. Eko-projektni dan se svake godine održava na Dan planeta Zemlje, 22.travnja. Kao središnju aktivnost proveli smo anketu na temu štednje i štednih navika, a u koju smo uključili sve učenike škole i njihove obitelji. Nakon provedene ankete, rezultate smo objedinili i objavili na našoj web stranici. Cilj ankete bio je provjeriti koliki stvarni učinak naš dugogodišnji ekološki rad ima na naše svakodnevne životne navike. Anketa je trebala pomoći i osvještavanju načina i mogućnosti štednje i smanjenja zagađenja na koje smo možda i zaboravili ili nismo shvatili njihovu važnost. Učenici su u okviru svojih razrednih odjela analizirali dobivene rezultate te ih statistički i likovno prikazali, svatko u skladu sa svojim uzrastom, znanjima i sposobnostima.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 29. 9. 2015. 14:02

REZULTATI ANKETE O ŠTEDNJI! Vijest ima dokument u privitku

 REZULTATI ANKETE O ŠTEDNJI

Školska godina 2014./2015.

 

 

Dragi naši učenici i roditelji!

Evo rezultata Ankete o štednji i štednim navikama u vašim obiteljima koju smo proveli u okviru ovogodišnjeg projektnog dana, šk. god. 2014/2015.  Anketi se ukupno odazvalo 349 obitelji učenika, a rezultati su sljedeći:

 

 

Jeste li zadovoljni rezultatima? Jesmo li napravili sve što smo mogli kako bismo smanjili potrošnju neobnovljivih izvora energije, čuvali okoliš i brinuli za svoju i budućnost naše djece na našem planetu?

Hvala svima koji su se odazvali i ispunili anketu!

 Analizu ankete za pojedinačne razredne odjele provele su razrednice u svojim razrednim odjelima, a analizu ankete za cijelu školu objedinile su i grafički prikazale koordinatorice eko programa, Kristina Pejković, prof. biol. i Tamara Božičević, prof. engl.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 27. 4. 2015. 08:00

Božićni sajam!

Božićni sajam i humanitarna akcija

Šk. god. 2014.-2015.

Naša škola već petu godinu za redom organizira Božićni sajam u humanitarne svrhe, a dosadašnji rezultati trebali bi nam biti poticaj da s ovim vrijednim i korisnim programom nastavimo i dalje. Sajam ima i značajnu eko-vrijednost jer je većina ponuđenog na sajmu izrađeno od ambalaže, novinskog papira i reciklažnog materijala. Djeca donose i igračke, odjeću i ukrasne predmete od kuće koji im više nisu potrebni. Sajam ima i veliku društvenu i emocionalnu vrijednost jer senzibilizira učenike za humanitarno djelovanje i potrebu pomaganja potrebitima i bolesnima, a ima i funkciju povezivanja obitelji i škole jer u izradi predmeta za sajam učestvuje i veliki dio roditelja.

U proteklih pet godina naša je škola organizirala sajam za pomoć djeci u Africi u sklopu UNICEF-ovog programa Škole za Afriku. Na tom sajmu prikupili smo dovoljno sredstava za školovanje jednog cijelog razreda u Africi za jednu školsku godinu. Sljedeći sajam bio je namijenjen teško oboljeloj djeci u domu u Bistri. Veliki dio te djece ne može gutati i mogu jesti samo kašastu hranu, a hitno im je bio potreban veliki hladnjak za čuvanje namirnica. Božićni sajam je bio toliko uspješan da smo kupili i hladnjak i madrace i jastuke za nepokretnu djecu te donirali higijenski pribor. 2012./2013. sajam smo posvetili centru za rehabilitaciju u Sloboštini i prikupljenim sredstvima kupili djeci s teškoćama pomagala za vježbu govora i gutanja. Prošle školske godine pomogli smo uređenje učionice za djecu koja pohađaju nastavu uz djelomičnu integraciju. Ove školske godine, 2014./2015., naročito nas je dirnula prezentacija Centra Silver koji je gostovao u našoj školi. Ubrzo se rodila ideja da ove godine sredstva prikupljena na Božićnom sajmu doniramo Centru za slijepe i slabovidne osobe Silver. Sajam smo održali posljednja tri dana nastave na kraju prvog polugodišta. Na sajmu su sudjelovali svi razredi škole, svatko prema svojim mogućnostima i interesima, a po razrednim odjelima djeca su izrađivala predmete za sajam te prikupljala igračke, ukrase i sve drugo što bismo rado poklonili za Božić. Naš kum Zrinjevac i ove nam je godine darovao ukrasne biljke za sajam. Sajam je izazvao veliki interes učenika i roditelja čime smo još jednom pokazali veliko srce naše djece i njihovih roditelja.

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 10:25

Međunarodni dan zaštite životinja!

Međunarodni dan zaštite životinja

Šk. god. 2014.-2015.

4. listopada, 2014. Godine obilježili smo Međunarodni dan zaštite životinja. O potrebi zaštite ugroženih životinjskih vrsta i potrebi djelovanja u svrhu njihove zaštite, učimo i na redovnoj nastavi, a Međunarodni dan zaštite životinja još je jedna prilika da kroz praktične radove, radionice i likovno izražavanje osvijestimo ne samo veliko bogatstvo i raznolikost životinjskih vrsta već i njihovu ulogu na planetu. I mi koji živimo u gradu svakodnevno možemo doprinijeti zaštiti životinja i brizi o njima. U sklopu naše škole imamo hranilište za ptice, a puno naših učenika i njihovih obitelji ima kućne ljubice koji također zahtijevaju brigu i njegu. Sve to pomaže razvijanju pozitivnih stavova o svijetu životinja i njegovoj ulozi na našem planetu. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 10:23

Dani kruha i dan zahvalnosti za plodove zemlje!

Dani kruha i dan zahvalnosti za plodove zemlje

Šk. god. 2014.-2015.

I ove školske godine, drugi tjedan u listopadu 2014. godine, obilježili smo Dane kruha i dan zahvalnosti za plodove zemlje. Ako želimo ubirati plodove zemlje, moramo o zemlji voditi brigu, čuvati je i poštivati. Žitarice i pšenica važan su dio prehrane, kulture i tradicije naše zemlje. Plodovi zemlje prisutni su u svakodnevnom životu naše obitelji. Ovaj dan posvećujemo iskazivanju zahvalnosti za sve što nam zemlja daje da bi mogli prehraniti svoju obitelj. U okviru Dana kruha učenici su učili i o raznolikosti jesenskih plodova i važnosti očuvanja biološke raznolikosti za zdravlje ljudi i ostalih živih bića. Kao i svake godine, organizirali smo i izložbu pekarskih proizvoda te izrađivali likovne radove na ovu temu. Učenici su sudjelovali i u pripremi pekarskih proizvoda u krugu svoje obitelji, a nakon blagoslova plodova zemlje, uživali smo i u njihovoj degustaciji.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 10:18

Eko poruka!


EKO PORUKA
8.C

 
ZEMLJA nam je najdraža majčica,
Nedajmo da bude trula rajčica.
Zemlju moramo paziti
I čitavu prirodu maziti!
Skupljaj boce,papire,smeće
Jer prljavu zemlju niko neće!!
Trebaš čistu vodu,more,zrak
Da ti život bude lak.
Cijeli svijet u akciju kreće
Da maknemo sve to smeće,
Da sredimo šumu i skupljamo vodu,
Da sunčeve zrake u propast ne odu!
Mi smo djeca novog doba,
Pred nama je teška dvojba,
Trošiti,uživati,klimom se grijati,
Ili zemlju spasiti i sve to ugasiti!
PORUKA svima neka bude u mislima,
Čistu zemlju da ostavimo unucima!

Ozonski omotač sve više slabi,
Jer se energija dobro ne rabi.
CO2 je prevladao,
I naš planet svladao.
Globalno zatopljenje je krenulo,
Svo je cvijeće uvenulo.
Polarni medo se utopio,
Jer se led otopio.
Došlo je vrijeme naplate,
Ljudi sada se trgnite,
I EKO udrugu pokrenite!

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 20. 4. 2015. 13:22

Pregled aktivnosti eko-škole i anketa! Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 20. 4. 2015. 13:12

Vjetrenjače!

Na satu tehničkog odgoja učili smo o pretvaranju energije vjetra u električnu energiju.

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 13:41

Noć biologije i otvoreni dan kemije 2015.!

          Noć biologije i otvoreni dan kemije!

 

 

Dana 10.5.2015  oko 12 sati Marko, David i ja  išli smo  na noć biologije i svijet kemije zajedno sa sedmim i šestim razredima. Prvo smo busom došli na PMF-Prirodoslovno Matematički Fakultet gdje smo imali razne radionice i igre zajedno sa gradivom koje su nam objašnjavali i predavali učenici na fakultetu.

Igrali smo memori sa raznovrsnim rijetkim i zanimljivim životinjama, gledali raznovrsne alge i biljke neke čak pod mikroskopom.

Nakon tih radionica išli smo na forenzički dio faksa gdje su nam studenti objašnjavali što sve oni moraju napraviti kada je policija pozvana na mjesto ubojstva te koliko su stanje tijela, vremenski učinci i kukci na tijelu važni za prepoznavanje vremena ubojstva i smrti. Objašnjavali su koji kukci kada dolaze na tijelo, koje tkivo zahvaćaju te nešto o svakome kukcu. Najzanimljiviji dio nama osmašima je bio kada smo gledali te kukce i ličinke pod mikroskopom 100 puta uvećane.

Nakon forenzike išli smo u drugi dio fakulteta koji je imao temu. Ove godine tema je bila spolni sustav pa su studenti dočarali prostoriju crvenom bojom i odličnim predavanjima o različitim spolnim sustavima drugih životija te kako one osvajaju druge partnere za parenje. Jedna od zanimljivih stvari na toj radionici je bio plakat na koji su napisali “ULETI” gdje su  raznovrsni učenici pisali svije najbolje ulete curama. To je bio kraj Noći biologije i nakon toga smo krenuli na PMF-ov odsjek Kemije. Kada smo došli studenti su ispred fakulteta radili raznovrsne pokus sa gorenjem, izgaranjem , eksplozijama, itd. Kada smo ušli išli smo na radionice iz Muficiranja, GMO-a , Fenomena “Glow fish” , i dobivanja električne energije iz aktivnog mulja ili živog blata. To je sve bilo zanimljivo i interesantno ali nigdje još izvođenje pravih pokusa. Tada smo napokon otišli u “Svijet Kemije” gdje su bili raznovrsni pokusi, od stvaranja struje i gromova do kiselina i kristala, pa alkotesta, vlastitog ljigavca ili skočkice … Tamo je bilo više od 100 pokus na kojima i u kojima smo mogli prisustvovati. Tako smo od naše profesorice dobili zadatak da odaberemo 2 pokusa na kojima smo prisustvovali i koji su nam se svidjeli te da ih ukratko opišemo i skiciramo. Ovo su 2 koja su se nama najviše svidjela: 1. Alkotest i dobivanje alkotesta. Alkotest  je mjerenje koncentracije alkohola u izdahnutome zraku s pomoću posebne priručne naprave. Temelji se na redukciji kalijeva dikromata u prisutnosti alkohola u trovalentni kromov spoj, koji se pojavljuje kao zeleni sloj. Na istoj se reakciji temelji i određivanje alkohola u krvi. Alkotestom prometna policija utvrđuje je li sudionik u prometu, najčešće vozač vozila, bio pod djelovanjem alkohola.

 2. Dobivanje i proizvodnja vlastitog ljigavca

Pola malene čaše Boraxa + 20 ml vode + jedna čaša Drvofixa. Boraks ili natrijev borat, natrijev tetraborat je mineral i sol borne kiseline Na sobnoj temperaturi je bijeli kristalni prah koji je sastavljen od bezbojnih kristala koji se lako rastvaraju u vodi. Rabi se i u biokemiji za proizvodnju pufera, te kao antifugalno sredstvo za proizvodnju fiberglasa. Ima i insekticidno djelovanje.

Puno smo naučili o prevenciji i liječenju bolesti:

 

 

Životinje superjunaci:

 

Par slika sa Noći biologije:

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ela Tečić  datum: 17. 4. 2015. 13:18
 


EKO kutak

 

Nakon godine dana rada i poštivanja svih pravila koja su propisana da bi stekli status Međunarodne Eko-škole 15.4.2005.  predstavnicima I. OŠ Dugave u Studentskom centru u Zagrebu uručena je  željena Zelena zastava. Zelena zastava je nagrada za njihovu trud i želju da budu međunarodno priznata Eko-škola. I. OŠ Dugave jedna od 36 koje su to u Zagrebu uspjele. Škola je podigla Zelenu zastavu na jarbolu ispred škole, a biti će i povezana računalom na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Naša škola, I. OŠ Dugave, s ponosom je primila ovo veliko priznanje.

 

Zaduženi za sve akcije vezane za projekte Eko-škola u Hrvatskoj je Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša"  .   Svakih nekoliko godina održava se službena dodjela eko zastava osnovnim i srednjim školama s područja Republike Hrvatske, čime se potvrđuje njihov status Eko-škole.
Međunarodni program Eko-škole osnovalo je još 1981. godine Vijeće Europe s ciljem usmjeravanja učenika ka zaštiti prirode u sklopu nastavnog programa.
Posebna pozornost pridaje se zbrinjavanju otpada, racionalnom iskorištavanju vode i struje te uređenju škole i okoliša. Brojne škole iz cijelog svijeta, pa tako i iz Hrvatske pristupile su programu. No, da bi se dobio status Eko-škole, potrebno je ispuniti 7 koraka vezanih uz osnivanje eko odbora, izradu eko kodeksa i slično. Nakon što su ispunjeni svi uvjeti, Državno povjerenstvo dodjeljuje školi status Eko-škole, te slijedi službena dodjela zastave kao simbola.
 
 TražilicaJELOVNIK

     DOBAR TEK!

UTORKOM JE SVIM UČENICIMA ŠKOLE U VRIJEME JELA OSIGURANO MLIJEKO, A ČETVRTKOM VOĆE!

 

 

Priloženi dokumenti:
jelovnik 19.-23.11.docx


RASPORED ZVONA

Nastava ujutro

 

1 sat: 08:00 - 08:45
2 sat: 08:55 - 09:40
3 sat: 09:50 - 10:35
4 sat: 10:40 - 11:25
5 sat: 11:30 - 12:15
6 sat: 12:20 - 13:05
7 sat: 13:10 - 13:55

Nastava poslijepodne

 

1 sat: 14:00 - 14:45
2 sat: 14:55 - 15:40
3 sat: 15:50 - 16:35
4 sat: 16:40 - 17:25
5 sat: 17:30 - 18:15
6 sat: 18:20 - 19:05
7 sat: 19:10 - 19:55


Vrijeme

 


Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


HITNI TELEFONI

Policija          192

Vatrogasci     193

Hitna pomoć  194 i 112

Škola       01/  6671-733


Oglasna ploča

Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 4. 2015.

Ukupno: 88774
Ovaj mjesec: 1206
Ovaj tjedan: 76
Danas: 76
preskoči na navigaciju